Schwebsingen liegt mit seinen ca 300 Einwohnern an der Mosel zwischen Remich und Schengen im Großherzogtum Luxemburg. Es ist eine der drei Ortschaften der Gemeinde Wellenstein im Kanton Remich, Distrikt Grevenmacher. Durch den Zusammenschluß einiger Gemeinden gehört Schwebsingen seit dem 1. Januar 2012 zur Gemeinde Schengen.

Schwéidsbeng (Lied von Goethe)

Beim Buer kann een den Duuscht
sou richteg läschen
mat purem Wäin, dass kee Latäin,
do kënnen d’Krunnemécken
d’Liewer wäschen
ouni ee Cent a permanent
Do wor scho munchereen
schwaach an de Knéien
a ferm am Schweess, dëst Jor alt nees.
Well hien däers gudden
net genuch ka kréien
beim Bachusbuer, gëtt duergefuer.

Schwéidsbeng, Schwéidsbeng
du versoffent Nascht
Schwéidsbeng, Schwéidsbeng
haut gëtt sech nees gebascht
mat Riesling, Elbling, Rulländer
Auxerrois an och Pinot
alles geet eran, jo geet eran an onse Mo.