Schwebsange, avec ses environ 300 habitants, est situé à la Moselle entre Remich et Schengen dans le Grand- Duché du Luxembourg. Il est un des trois villages de la commune de Wellenstein, canton de Remich, District de Grewenmacher. Suite à la fusion de pluseurs commune, Schwebsange fait partie, depuis le 1er janvier 2012 de la commune de Schengen.

Schwéidsbeng (Chanson de Goethe)

Beim Buer kann een den Duuscht
sou richteg läschen
mat purem Wäin, dass kee Latäin,
do kënnen d’Krunnemécken
d’Liewer wäschen
ouni ee Cent a permanent
Do wor scho munchereen
schwaach an de Knéien
a ferm am Schweess, dëst Jor alt nees.
Well hien däers gudden
net genuch ka kréien
beim Bachusbuer, gëtt duergefuer.

Schwéidsbeng, Schwéidsbeng
du versoffent Nascht
Schwéidsbeng, Schwéidsbeng
haut gëtt sech nees gebascht
mat Riesling, Elbling, Rulländer
Auxerrois an och Pinot
alles geet eran, jo geet eran an onse Mo.