Enner “Schwéidsbenger Wäifescht a.s.b.l.” versti mer d´Schwéidsbenger Leit, déi bereet si fir Kiermesdag e groussen Deel vun hirer Fräizäit ze afferen, fir déi bekannte Schwéidsbenger Kiermes ze organiséieren. De Veräin huet am Moment ca 70 aktiv Memberen. Nieft der “Fléifouer”, wei d´Kiermes och nach genannt gëtt, hunn se sech och nach der Verschéinerung vun hirem Duerf verschriwwen.